Konkurz

Konkurz

Pojem konkurz má svoj pôvod v latinskom concursuscreditorium, ktorý znamená súbeh veriteľov. Cieľom konkurzného konania je pomerné uspokojenie pohľadávok veriteľov z dlžníkovho majetku, ktorý sa speňažuje v súlade s konkurzným zákonom v prebiehajúcom konkurznom konaní. Konkurz je likvidačným procesom, v ktorom sa dlžníkov majetok speňaží a výťažok z neho sa kolektívnym spôsobom rozdelí medzi jeho veriteľov, či už pomerne pre nezabezpečených veriteľov alebo oddelene pre zabezpečených veriteľov. Konkurzné konanie je upravené v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základným účelom tohto zákona je riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne. Zjednodušene povedané ide o usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorý je v úpadku. Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený.

Aký je splátkový kalendár pri exekúciach