Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 
Prebieha interne, vlastnými silami veriteľa, alebo externé vymáhanie prostredníctvom inkasných agentúr. Ide o vymáhanie, ktoré predchádza alebo môže predchádzať právnemu vymáhaniu (cestou súdu, exekúcie, dedičské konanie, konkurzné a reštrukturalizačné konanie). 
Pri internom vymáhaní pohľadávok vyvíja veriteľ na dlžníka tlak telefonicky, písomne, prípadne aj osobným rokovaním. Veriteľ môže pokračovať v tlaku na dlžníka zasielaním rôznych foriem predžalobných výziev a podaním žalôb, prípadne zabezpečením súdnych a iných rozhodnutí, ktoré môžu byť podkladom pre exekúciu. 
 
Veritelia externe vymáhajú svoje pohľadávky prostredníctvom inkasných agentúr. Inkasné agentúry sú spoločnosti špecializované na vymáhanie pohľadávok pre tretie osoby. Princíp ich vymáhania je telefonovanie, písanie výziev, osobné kontaktovanie dlžníkov. Na Slovensku existuje veľké množstvo inkasných agentúr - medzinárodných, slovenských, stredoeurópskych, ako aj malé a stredné slovenské inkasné agentúry využívajúce dôvernú znalosť miestnych pomerov. Na Slovensku existuje Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS). Právny základ spolupráce veriteľa a inkasnej agentúry je tvorený mandátnou zmluvou podľa § 566 až 576 z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Inkasná agentúra a veriteľ môžu za určitých okolností uzavrieť aj príkaznú zmluvu podľa § 724 až 732 Občianskeho zákonníka, alebo nepomenovanú zmluvu na základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Je vecou každého veriteľa či využije externé mimosúdne vymáhanie svojej pohľadávky, alebo ihneď ako sa záväzok dlžníka stane splatný, zabezpečí si prostredníctvom súdu, rozhodcovského súdu, alebo notára vykonateľný exekučný titul a začne svoj dlh vymáhať právnou cestou prostredníctvom advokáta a exekútora. Väčšina veriteľov, ak pohľadávka pochádza z obchodného vzťahu, zvažuje pri tomto rozhodnutí aj dopad na zákaznícke vzťahy. Veriteľ je povinný inkasnej agentúre uhradiť náklady na účelné vymáhanie pohľadávok a províziu. V zmysle zmluvy môžu byť náklady zahrnuté v provízii agentúry. Veriteľ svoju pohľadávku vymáhanú inkasnou agentúrou dostane po odpočítaní nákladov a provízie.
Pri súdnom vymáhaní, všetky trovy spojené s uplatnením a vymáhaním nároku sú vymáhané spolu s pohľadávkou a povinnosť na ich úhradu vzniká zo zákona dlžníkovi. 
 
čo je to príkaz na začatie exekúcie