Platobný výmer

Platobný výmer

Sa považuje za doručený dňom prevzatia, resp. dňom, kedy bolo prijatie písomnosti bezdôvodne odopreté. V prípade, ak je platobný výmer doručovaný poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“ a poistenec/platiteľ si ju neprevezme, považuje sa platobný výmer za doručený dňom, keď bola zásielka vrátená odosielateľovi a to aj v tom prípade, ak sa adresát o tom nedozvedel. Platobný výmer je právoplatný a vykonateľný márnym uplynutím lehoty na podanie námietok. Právoplatný a vykonateľný platobný výmer je exekučným titulom.

Čo je to platobný rozkaz