Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia

Je proces, pri ktorom sa reštrukturalizovaný subjekt pomocou reštrukturalizačných metód ustanovených zákonom zbavuje časti svojich záväzkov, sú mu predĺžené splatnosti záväzkov a je mu umožnená zmena vlastníckych štruktúr, vydanie akcií, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie, prevod majetku zaťaženého zabezpečovacím právom, vecným bremenom alebo inou ťarchou bez tohto zaťaženia ak je to potrebné pre dosiahnutie účelu reštrukturalizácie. Reštrukturalizácia je procesom záchrany podniku v stave úpadku alebo hroziaceho úpadku, v ktorom sa veritelia a dlžník „dohodnú“ na pláne, podľa ktorého sa potom vykoná reštrukturalizácia podniku a uspokoja pohľadávky veriteľov, ktorí sa procesu uzatvárania dohody o pláne zúčastnili. Reštrukturalizácia je upravená v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Získajte informácie o možnosti splátkového kalendára pri exekúcii