Splátkový kalendár

Splátkový kalendár

Konania začaté do 31.3.2017

Exekučný poriadok umožňuje povinnému predložiť súdnemu exekútorovi návrh na uzatvorenie dohody o postupnom splateníní vymáhanej pohľadávky, - splátkový kalendár. Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje. Výška splátok však musí byť primeraná výške pohľadávky.

získajte informácie o reštrukturalizácii

 

Konania začaté po 1.4.2017

V zmysle § 61 g Exekučného poriadku, môže povinný žiadať exekútora, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

- povinný je fyzickou osobou

- povinný vymáhaný nárok nespochybňuje

- nejde o opakovanú žiadosť povinného

- vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2000 eur

- povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v 10 mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté

- povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky

So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez predchádzajúcich podmienok.