Ďaľšie najčastejšie otázky

Aká je celková suma pohľadávky? Chcel/a by som ju celú vyrovnať.

Odpoveď: Uveďte presný dátum kedy budete vykonávať úhradu a akým spôsobom budete uhrádzať (bankovým prevodom, priamym vkladom, poštovou poukážkou), nechajte na Vás telefonický alebo mailový kontakt a aktuálny zostatok Vám bude oznámený po prepočítaní pohľadávky na finančnom oddelení.

 

Ako je možné že vediete proti mne exekúciu, keď ja som bol/a toho dotyčného ručiteľ?

Odpoveď: (jedná sa o prípad keď je viac povinných). V exekučnom konaní ide o solidárny záväzok, kde na strane povinného vystupuje viacero účastníkov konania, ktorí zodpovedajú za vzniknutú pohľadávku spoločne a nerozdielne, to znamená že exekúciu vedieme voči všetkým účastníkom rovnako a vymáhame od každého až do zaplatenia celej pohľadávky.

 

Chcel/a by som splátkový kalendár a odblokovať účet.

Odpoveď: Zašlite si písomnú žiadosť o splátkový kalendár(môžete aj mailom alebo faxom) kde uvediete sumu, ktorú navrhujete mesačne splácať, mesiac ktorým začnete uhrádzať, ďalej zašlete výpisy z účtu za posledné 3 mesiace, potvrdenie o výške príjmu, čestné vyhlásenie že nepoberáte žiaden iný príjem, potvrdenie príslušného orgánu a počte vyživovaných osôb, potvrdenie alebo čestné vyhlásenie o rodinnom stave a my následne vašu žiadosť postúpime na vyjadrenie oprávnenému.

 

Môžete mi to zaslať aj mailom?

Odpoveď: zaslanie písomností emailom nie je možné, jedná sa o zásielku do vlastných rúk a pri FO nepodnikateľoch je iné alebo náhradné doručenie vylúčené. V prípade že si neviete zásielku prevziať tak sa dostavte osobne na exekútorský úrad a zásielku Vám vydáme.

V prípade FO podnikateľoch(SZČO) alebo PO sme využili inštitút náhradného doručenia v zmysle §49 ods.2 EP.     Dňom vydania upovedomenia o začatí exekúcie súdna exekútorka môže vydať príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, ktorý je iba zabezpečovacím úkonom. Súdna exekútorka postupuje v zmysle exekučného poriadku.

 

Obdržal/la som výzvu na pristavenie motorového vozidla, dá sa tomu predísť?

Áno dá sa tomu predísť a to tak, že uhradíte pohľadávku v plnej výške na účet súdnej exekútorky, ak nemáte finančné prostriedky na splatenie celej exekúcie musíte motorové vozidlo pristaviť pre Exek. úrad.

 

Mám blokovanú zrážku zo mzdy/iný príjem, chcem požiadať o SPK?

V tomto prípade musíte poslať písomne žiadosť o SPK /v SPK musí byť uvedená výška mesačnej splátky a mesiac od ktorého chcete začať predmetnú pohľadávku uhrádzať/a zároveň aj žiadosť o odblokovanie mzdy/iného príjmu, my to pošleme na vyjadrenie oprávnenému.

  1. ak bude oprávnený súhlasiť s navrhnutou žiadosťou o SPK a odblokovanie mzdy – mzda bude odblokovaná a Vám bude zaslaná výzva, aby ste začali plniť SPK,
  2. ak oprávnený nevyhovie Vašej žiadosti – mzda/ zostane odblokovaná až do vymoženia celej exekúcie.

 

Mám zriadené ZP a chcem predať nehnuteľnosť, aký je postup?

Pokiaľ chcete predať nehnuteľnosť, je potrebné uhradiť exekúciu v plnej výške na účet súdnej exekútorky, akonáhle budú finančné prostriedky pripísané na účet súdnej exekútorky, v priebehu 7 dní zasielame oznámenie o upustení /odblokovanie/na katastrálny úrad.

 

Kedy budem mať odblokovaný majetok, keď som už uhradil/a pohľadávku?

Spisy sú zaradené do poradia,  písomnosti sa spracovávajú písomne , zasielajú poštou na jednotlivé inštitúcie a tie si ich tiež musia spracovať, odblokovanie teda cca. v priebehu jedného týždňa.

 

Uhradil/a som, obdržím aj nejaký doklad od Vás, že je konanie ukončené? 

Áno,   konečné vyúčtovanie pre povinného v priebehu dvoch týždňov od prijatia úhrady.

 

Počas minulého telefonického rozhovoru som sa dohodol s Vašou kolegyňou na splátkovom kalendári, prečo mi blokujete účet, resp. príjem?

V predmetnom ex. konaní nedošlo ku dnešnému dňu k odsúhlaseniu splátkového kalendára oprávneným, bola Vám doručovaná výzva na dobrovoľné úhrady pohľadávky v ktorej je uvedené poučenie:

Poučenie:

V prípade ak bude vo Vašich možnostiach uskutočniť úhradu vo väčšej sume, vyzývame Vás aby ste túto úhradu uskutočnili. Skorým splatením vymáhanej pohľadávky predídete zvyšovaniu nákladov exekučného konania a v prípade ak je pohľadávka úročená, tak zvyšovaniu pohľadávky v časti úrokov. 

Dobrovoľné úhrady pohľadávky nie sú dôvodom, aby exekútor nepristúpil k vykonaniu exekúcie jedným zo spôsobov exekúcie v zmysle Zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, pokračuje exekúcia aj inými dostupnými spôsobmi v zmysle Exekučného poriadku a vy máte možnosť okrem iného pohľadávku uhrádzať aj v rámci dobrovoľných úhrad.

 

Dobrý deň, blokujete mi účet, ale ja o žiadnej pohľadávke neviem, vysvetlíte mi to?

Dňa xx.xx.xxxx bol na tunajší exekútorský úrad doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie. Uvedený návrh súdna exekútorka spolu s pp. a vykonateľným ex. titulom XXXXXXXXX zaslala exekučnému súdu spolu so žiadosťou o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučný súd poveril súdnu exekútorku JUDr. Anettu Demešovú vykonaním predmetnej exekúcie dňa xx. xx. xxxx.

Súdna exekútorka vydáva rozhodnutia – rozhodnutie upovedomenie o začatí exekúcie Vám bolo doručované na adresu uvedenú oprávneným v návrhu na vykonanie exekúcie.

Súdna exekútorka nemá v kompetencii skúmať pp. a vykonateľnosť exekučného titulu, resp. opodstatnenosť  exekučnej pohľadávky, ale jej hlavnou činnosťou jej čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie vymoženie pohľadávky pre oprávneného v zmysle poverenia na vykonanie exekúcie.

Za účelom vysvetlenia dôvodu exekučného konania budete musieť kontaktovať oprávneného, ktorý si predmetný návrh na vykonanie exekúcie podal. V prípade, že nedisponujete dokumentmi o exekučnom konaní, máte možnosť v zmysle ust. 205 zákona 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti nahliadnuť do exekučného spisu( a vyhotoviť si odpisy – za popl.)

 

Sestra má u Vás exekúciu, chcem sa informovať. Nič mi nechcete povedať!!!

Informácie o exekučných konaniach sú poskytované iba účastníkom exekučných konaní, prípadne ich zástupcom v zmysle OSP. Novelou zákona o advokácií č. 335/2012 Z. z. bol zmenený § 27 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku - po novom účastníci v exekučnom konaní musia byť zastúpení len advokátom, alebo blízkou osobou ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v obore právo.

 

Môžete my poslať UOZE ešte raz?

V prípade, že Vám bolo už raz doručené UOZE (Upovedomenie o začatí exekúcie), a nedisponujete ním, máte možnosť za poplatok nahliadnuť v sídle exekútorského úradu do exekučného spisu, kde Vám môže byť za poplatok vystavený odpis. V zmysle Exekučného poriadku elektronickou poštou UOZE nedoručujeme.

 

Vydali ste mi príkaz na zrážky zo mzdy, koľko mi budete strhávať?

Za vykonávanie zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ. Na stránke súdnej exekútorky Anetty Demešovej je kalkulačka na výpočet výšky zrazenej sumy, kde si môže každý skontrolovať výšku zrážky.

 

Exekúcia je ukončená už 2 roky a motorové vozidlo je stále blokované. Prečo?

Vaša informácia bude preverená v systéme elektronických blokácií, uveďte na seba kontakt, po preverení Vás budeme informovať.

 

Potrebujem súrne odblokovať nehnuteľnosť, ako je to možné čo najrýchlejšie?

Dostavte sa osobne na Exekútorský úrad JUDr. Anetty Demešovej, uhraďte pohľadávku v plnom rozsahu. Môžeme Vám tiež vystaviť odpis Oznámenia o upustení od vykonania exekúcie na príslušný katastrálny odbor za poplatok v zmysle Vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. (Aktuálne 0,66 EUR+dph za 1 stranu)

Odpis je možné predložiť na príslušnom katastrálnom odbore, kde zrušia exekučné záložné právo na počkanie.