Dôvody zastavenia exekúcie

 Ukončenie exekúcie

Exekúcia sa končí vymožením pohľadávky, upustením od vykonania exekúcie alebo jej zastavením. Zastavenie exekúcie nastáva zo zákona alebo je o zastavení nutné rozhodnúť súdom.

§ 57 ods. 1 EP:

a) rozhodnutie, na základe ktorého exekúcia začala sa dosiaľ nestalo vykonateľným - exekučný titul musí byť vždy opatrený doložkou vykonateľnosti

b) rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie bolo po jej začatí zrušené, alebo sa stalo neúčinným - mimoriadny opravný prostriedok, nové rozhodnutie, ktoré to pôvodné zruší

c) zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie - vôľa oprávneného exekúciu viesť, prípadne ju zastaviť

d) exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa EP alebo iného zákona - veci určené v zákone (napr. hračky, študijná literatúra, práčka, ...)

e) bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto iný právo nepripúšťajúce exekúciu - napr. vo vlastníctve inej osoby

f) po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané - po vydaní exekučného titulu povinný pohľadávku oprávneného uhradí (ešte pred začatím exekúcie)

g) súd exekúciu vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať - presne neupravené dôvody, ale pokračovanie v exekúcii by sa priečilo dobrým mravom

h) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie - preukázaná nemajetnosť povinného

i) oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie - povinnosť uhradiť súdny poplatok v sume 16,50 eur, v niektorých prípadoch táto povinnosť nie je (napr. pri výživnom, pri vymáhaní zdrav. poistenia, ...)

j) ak pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom - exekúciu možno na záloh viesť len ak je oprávnený záložným veriteľom, alebo záložný veriteľ s vedením exekúcie súhlasí

Okrem tohto "základného" ustanovenia exekúciu možno zastaviť (ako celko alebo len čiastočne) napr. ak sa exekúcia vedie vo väčšom rozsahu ako je potrebný na uspokojenie pohľadávky oprávneného a trov exekúcie, oprávnený nezloží preddavok, súd vyhovie námietkam povinného, ...

Zároveň treba upozorniť, že v niektorých prípadoch môže nastať situácia, kedy nebude úhradou trov exekúcie zaviazaný povinný, ale práve naopak - oprávnený.

 

Informácie o vymožení výživného