Exekúcia spôsobom predaja hnuteľných vecí (dražba)

Exekúcia predajom hnuteľných vecí

Exekúciu môže súdny exekútor viesť aj spôsobom predajom hnuteľných vecí.  

Tento spôsob exekúcie vykoná exekútor nasledovne:
 
- súdny exekútor (poverený zamestnanec) vykoná súpis hnuteľného majetku vo vlastníctve povinného. V prípade, že  tretia osoba tvrdí, že k spísanej veci má vlastnícke právo, môže si v zmysle § 55 Exekučného poriadku podať na súd žalobu o vylúčenie veci z exekúcie
 
- prítomnosť povinného pri súpise hnuteľnej veci nie je nevyhnutná
 
- pred spísaním hnuteľnej veci vyzve exekútor povinného na plnenie v zmysle exekučného titulu
 
- zákon presne vymedzuje okruh vecí, ktoré nie je možné postihnúť dražbou (napr.: bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, snubný prsteň a obrúčka, hotové peniaze do sumy 99,58 eur, študijnú literatúru a hračky, nevyhnutné vybavenie domácnosti ako napr. posteľ povinného a členov rodiny, chladnička, práčka, rádioprijímač ...)
 
- súdny exekútor môže spisované veci zabezpečiť, tak že ich označí pečatidlom alebo pečiatkou exekútora, alebo ich odníme
 
- všetky náklady súvisiace s úkonmi súpisu hnutešných vecí a s dražbou sú trovami exekúcie
 
- v zmysle § 120 Exekučného poriadku námietky povinného proti exekúcii nemajú odkladný účinok na vykonanie súpisu hnuteľných vecí
 
- pre určenie hodnoty veci exekútor priberie znalca. Pokiaľ predpokladaná hodnota veci neprevyšuje sumu 665,- eur, odhad môže vykonať aj sám exekútor
 
- exekútor oznámi termín a miesto vykonania dražby spolu s odhadnou cenou na svojej úradnej tabuli a tiež v obci, kde sa dražba uskutoční (dražba sa uskutoční v sídle Exekútorského úradu, alebo v mieste kde sa spísané hnuteľné veci nachádzajú)
 
- povinný a exekútor nemôžu dražiť. Povinný však môže dražbe zabrániť, ak najneskôr do konania dražby uhradí vymáhanú pohľadávku v plnom rozsahu
 
- vydražiteľom je dražiteľ, ktorý urobil najvyššie podanie a exekútor mu udelil príklep
 
- vydražiteľ musí zaplatiť najvyššie podanie bezprostredne po dražbe hnuteľných vecí
 
- po ukončení dražby exekútor výťažok z dražby rozdelí medzi nárok oprávneného a trovy exekúcie
 
Môže exekútor zadržať vodičský preukaz?