Máte otázky ohľadom výživného ?

Vymôžeme výživné pre Vaše dieťa!

 

Ako postupovať keď jeden z rodičov neplatí výživné na dieťa? Pomôžeme Vám ho vymôcť, prípadne získať náhradné výživné.

 
 
 
Kým Vaše dieťa nie je schopné samo sa živiť majú obaja rodičia rovnakú vyživovaciu povinnosť a to aj napriek tomu, že už nežijú v spoločnej domácnosti. Ak si jeden z rodičov túto povinnosť neplní ani po právoplatnom rozhodnutí súdu, máte nárok na vymáhanie v exekučnom konaní. Exekútorský úrad JUDr. Anetty Demešovej zabezpečí vymáhanie výživného pre Vaše dieťa .
V prípade, že povinná osoba neuhrádza výživné v plnej výške a v lehote stanovenej súdom  ani v priebehu exekučného konania po dobu najmenej troch po sebe nasledujúcich mesiacov od začatia exekučného konania (podania návrhu na vykonanie exekúcie), vzniká Vám nárok na náhradné výživné.
 
 
Čo potrebujete ?
 
  1. Doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas)
  2. Právoplatné rozhodnutie súdu alebo súdom schválenú dohodu, ktorým bola určená povinnosť platiť výživné (originál alebo notárom overenú fotokópiu). Prípadne ďalšie rozhodnutia súdu, ktoré predošlé menia, t.j. výšku výživného znižujú alebo zvyšujú
  3. Potvrdenie o návšteve školy (ak je dieťa plnoleté) – v tomto prípade návrh na vykonanie exekúcie podáva plnoleté dieťa
  4. Potvrdenia o vykonaných platbách, prípadne čestné prehlásenie o prijatých platbách na výživné
  5. Návrh na vykonanie exekúcie. Ak návrh nemáte, spíšeme s Vami zápisnicu. Poplatok za spísanie zápisnice je vo výške 19,92 EUR vrátane DPH. Tento sa vypláca na mieste a následne je vymáhaný v exekučnom konaní.
 
 
Exekútorský úrad JUDr. Anetty Demešovej môžete kontaktovať so žiadosťou o pomoc pri vymáhaní výživného od povinnej osoby v pondelok, stredu a v piatok od 7:00 do 14:00 a v utorok a vo štvrtok od 7:00 do 16:30: