Ste oprávnený

Súdny exekútor vykonáva exekučné konanie na základe návrhu na vykonanie exekúcie. Podkladom na vykonanie exekúcie je tzv. exekučný titul. Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Exekučné tituly, na základe ktorých je možné viesť exekúciu sú vymenované v § 41 EP. Exekučný titul musí byť opatrený doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.

Oprávnený má možnosť:

- spísať si návrh na vykonanie exekúcie sám a doručiť ho spolu s exekučným titulom súdnemu exekútorovi (všetko dvojmo)

- osloviť svojho právneho zástupcu a požiadať ho o spísanie návrhu na vykonanie exekúcie

- dostaviť sa do kancelárie súdneho exekútora, kde bude za poplatok spísaná zápisnica o návrhu na vykonanie exekúcie

Oprávnený spolu s návrhom na vykonanie exekúcie predkladá súdnemu exekútorovi exekučný titul opatrený doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti a to buď originál, alebo overenú fotokópiu v počte 2ks. a kolkové známky ako súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie.