Ste povinný

Po začatí exekúcie je nevyhnutné uskutočňovať všetky platby na úhradu pohľadávky prostredníctvom exekútorského úradu.

Platba

 - v hotovosti v sídle exekútorského úradu 1. mája 1053, 952 01 Vráble

 - vkladom alebo prevodom na účet vedený v Prima banka Slovensko, č.ú. 2225266001/5600

pre platby zo zahraničia - IBAN SK07 5600 0000 0022 25 26 6001 SWIFT KÓD KOMASK2X

 - poštovou poukážkou na adresu exekútorského úradu ( Vzor vyplnenia poštovej poukážky typu U - Exekútorský úrad Vráble )

PRI VŠETKÝCH PLATBÁCH JE POTREBNÉ UVÁDZAŤ VARIABILNÝ SYMBOL – VS.

Variabilným symbolom je číslo exekúcie bez lomítka.

Námietky

Povinný môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku, alebo bránia jeho vykonateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule.

Námietky proti exekúcii musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Účastník exekučného konania môže vzniesť u súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie do 3 dní námietky proti trovám exekúcie.

Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti u exekútora najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do 5 dní odo dňa, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je exekútor vylúčený. Námietky povinného voči osobe exekútora nemajú odkladný účinok. V námietkach zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť exekútor vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o tomto dôvode dozvedel.

Námietky je potrebné zaslať v 3 vyhotoveniach. Pri každom kontakte s exekútorským úradom je potrebné uvádzať číslo exekúcie, pri písomnom styku minimálne meno, priezvisko a doručovaciu adresu.

Povinnosti povinného
V zmysle § 54 z.č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti:

1. Odpovedať na výzvu exekútora

Povinný musí odpovedať exekútorovi do jedného týždňa od doručenia výzvy. Ak túto povinnosť nesplní alebo ak v odpovedi uvedie úmyselne nepravdivé alebo neúplné údaje, môže mu súd na návrh exekútora uložiť poriadkovú pokutu.

2. Dostaviť sa na predvolanie súdneho exekútora

Exekútor môže predvolať povinného a povinný sa musí dostaviť na exekútorský úrad v termíne, ktorý mu určí súdny exekútor, prípadne ktorý bude po náhradne vzájomnej komunikácii dohodnutý.

Exekútor môže dať návrh príslušnému súdu na predvedenie povinného Policajným zborom, ak sa povinný na predvolanie opakovane nedostavil pred exekútora a bol na túto možnosť v predvolaní upozornený.

3. Zákaz nakladať s majetkom ktorý podlieha exekúcii

O tomto zákaze je povinný poučený v upovedomení o začatí exekúcie. Súdny exekútor zakazuje povinnému, aby odo dňa doručenia upovedomenia nakladal so svojim hnuteľným ako aj nehnuteľným majetkom, /zakazuje sa scudziť, zničiť, zaťažiť, alebo inak poškodiť/, ktorý podľa ustanovení Zákona č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti /Exekučného poriadku/ podlieha exekúcii.