Ste zamestnávateľ ?

Po doručení príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy alebo zrážkami z iných príjmov ,

- je zamestnávateľ povinný vykonávať zrážky zo mzdy povinného a zrazené sumy nevyplácať povinnému.

- povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil tento príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.

Po doručení exekučného príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy alebo zrážkami z iných príjmov ,

- je zamestnávateľ povinný odoslať zrazené sumy na účet označený súdnym exekútorom a to v lehote 7 dní (§ 81 EP).

Zodpovednosť platiteľa mzdy, alebo iného príjmu:

V zmysle § 82 z.č. 233/95 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), ak platiteľ mzdy nevykoná zo mzdy povinného zrážky riadne a včas, ak ich vykoná v menšom rozsahu, ako je určený, alebo ak nevyplatí zrážky oprávnenému bezodkladne po tom, keď sa mu doručil exekučný príkaz alebo keď sa stali splatnými ďalšie mesačné sumy mzdy, môže oprávnený uplatniť proti platiteľovi mzdy na súde právo na vyplatenie súm, ktoré sa mali zo mzdy povinného zrážať.

Oprávnený môže podať voči platiteľovi mzdy poddlžnícku žalobu za účelom vymoženia súm, ktoré sa mu mali cestou súdneho exekútora vyplatiť.

Iné povinnosti zamestnávateľa:

- vydať zamestnancovi potvrdenie o vykonávaných zrážkach z jeho mzdy, ak povinný mení zamestnanie

- vyžiadať od každého nového zamestnanca potvrdenie vystavené pôvodným zamestnávateľom, o tom, či bol na jeho mzdu vydaný príkaz alebo exekučný príkaz zrážkami z tejto mzdy a označenie exekútora ktorý vydal tieto rozhodnutia

- ak má zamestnávateľ vedomosť o tom, že na mzdu jeho zamestnanca bola nariadená exekúcia u pôvodného zamestnávateľa, upovedomí o tom bezodkladne súdneho exekútora

- oznámiť súdnemu exekútorovi do jedného týždňa, že povinný u neho prestal pracovať a zaslať súdnemu exekútorovi vyúčtovanie zrážok

Za nesplnenie povinností môže súd na návrh súdneho exekútora uložiť poriadkovú pokutu.