Zadržanie vodičského preukazu

 Zadržanie vodičského preukazu pri exekučnom konaní

V exekučných konaniach, predmetom ktorých je pohľadávka oprávnenej osoby na výživnom, má súdny exekútor  možnosť vykonať exekúciu spôsobom príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

 

V zmysle § 179a Exekučného poriadku

Ods. 1 Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu

Ods. 2 Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu exekútor doručí orgánu Policajného zboru, ktorý vodičský preukaz vydal

Ods. 3 Exekútor exekučný príkaz doručí aj oprávnenému a povinnému. Povinnému sa príkaz doručí do vlastných rúk.

Ods. 4 Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, ktorý vodičský preukaz vydal a upovedomí o tom povinného.

- V zmysle § 63 Exekučného poriadku ide o jeden zo spôsobov na vykonanie exekúcie. Zároveň je to najnovší spôsob vykonania exekúcie, ktorý bol do Exekučného poriadku zavedený zákonom č. 84/2009 Z.z. Inšpiráciu sme čerpali najmä z poľskej právnej úpravy.

- Zadržanie vodičského preukazu môže exekútor využiť len v prípade vymáhania peňažného plnenia a to len výživného.

- Pre využitie inštitútu zadržania vodičského preukazu je nutné naplniť tieto podmienky:

  •  povinný je držiteľom vodičského preukazu
  •  povinný je v omeškaní s plnením výživného
  •  výživné je stanovené právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu

- Exekútor vydá príkaz na zadržanie vodičského preukazu orgánu Policajného zboru, ktorý vodičský preukaz vydal. Orgán Policajného zboru alebo poverený policajt prakticky vykoná zadržanie vodičského preukazu. Exekučný príkaz sa doručuje aj oprávnenému a povinnému.

- exekútor môže ponechať vodičský preukaz zadržaný aj niekoľko rokov, vždy to záleží od samotného povinného a jeho snahy o vyrovnanie svojho záväzku. Vodičský preukaz teda môže byť zadržaný počas celej doby vedenia exekúcie.

- po tom, čo pominú dôvody na zadržanie vodičského preukazu, exekútor vydá príkaz na jeho vrátenie a zároveň o tejto skutočnosti upovedomí povinného.

informácie o spôsobe dražby hnuteľných vecí