Zmena platiteľa mzdy (príjmu) a zachovanie účinkov pôvodného príkazu a exekučného príkazu

Nižšie uvedená problematika, upravená Exekučným poriadkom v § 83 a nasl., sa týka tak platiteľa mzdy, ako aj platiteľa iného príjmu povinného:

Ak po doručení príkazu na začatie exekúcie platiteľovi mzdy (iného príjmu) povinného dôjde k zmene platiteľa mzdy (iného príjmu) povinného, vzťahuje sa pôvodne vydaný príkaz na začatie exekúcie (ďalej len príkaz) a príkaz na vykonanie exekúcie (ďalej len exekučný príkaz) aj na mzdu (príjem) povinného u nového platiteľa mzdy (iného príjmu). Účinky vydaného príkazu zostávajú zachované a rovnako zostáva zachované aj poradie, ktoré získala pohľadávka oprávneného u pôvodného platiteľa mzdy.

Nový platiteľ mzdy je povinný vykonávať zrážky zo mzdy povinného už odo dňa ako sa o vydanom príkaze dozvie, prípadne odo dňa doručenia príkazu platiteľovi súdnym exekútorom a to tým dňom, ktorý nastane skôr. Zamestnávateľ je teda povinný vykonávať zrážky odo dňa, keď mu pôvodný zamestnávateľ alebo povinný oznámi vydanie príkazu na zrážky a to aj vtedy, ak mu zatiaľ od súdneho exekútora doručený nebol.

Povinnosti zamestnávateľov a povinného pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty, či podania žaloby voči zamestnávateľovi:

Nový zamestnávateľ:    

- vyžiadať si od povinného potvrdenie vystavené pôvodným zamestnávateľom preukazujúce či bol vydaný príkaz, ktorým exekútorom, v prospech ktorého oprávneného.

- bezodkladne oznámiť exekútorovi, že sa dozvedel o pôvodne vydanom príkaze na zrážky

Pôvodný zamestnávateľ:

- vydať potvrdenie o vydanom/nevydanom príkaze

- v lehote jedného týždňa oznámiť exekútorovi, že s povinným bol ukončený pracovný pomer

- vydať exekútorovi vyúčtovanie zrážok, ktoré vykonal + oznámiť poradie pohľadávky

Povinný:                       

- do jedného týždňa oznámiť exekútorovi zmenu platiteľa mzdy

Pre úplnosť je potrebné podotknúť, že zmena platiteľa mzdy nemusí nastať bezodkladne, a teda môže nastať situácia, že povinný nebude mať určitú dobu zamestnanie a následne sa zamestná. Stále ide o zmenu platiteľa mzdy.

Čítajte aj o zrážkach zo mzdy pre viac veriteľov