Zrážky zo mzdy/iného príjmu jedného zamestnanca pre viac veriteľov

 Zrážky zo mzdy pri exekúcii

ZRÁŽKY ZO MZDY/ INÉHO PRÍJMU POVINNÉHO PRE VIAC POHĽADÁVOK

Riešite situáciu kedy jednému zamestnancovi boli nariadené zrážky zo mzdy pre uspokojenie niekoľkých pohľadávok? Neviete ako postupovať? Veríme, že práve Vám pomôže nasledujúce zhrnutie tejto problematiky:

  • Berieme do úvahy čistú mzdu (§ 69 a nasl. Exekučného poriadku)
  • Určíme či ide o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku (§ 71 Exekučného poriadku)
  • Čistú mzdu rozdelíme na tretiny, pričom 3. tretina pripadne vždy povinnému
  • Ostatné dve tretiny sú určené pre pohľadávky veriteľov

Pre jednotlivé tretiny platia nasledovné zásady zrážania :

  1. TRETINA:      prednostné aj neprednostné pohľadávky
  2. TRETINA:      len prednostné pohľadávky
  3. TRETINA:      pre povinného

Ak je pohľadávka neprednostná, berieme do úvahy LEN 1. tretinu.

Ak je pohľadávka prednostná, najskôr sa uspokojuje z 2. tretiny a ak táto nestačí, pristúpi sa k zrážke aj z 1. tretiny.

Pre prvú tretinu platí, že nerozlišujeme či ide o prednostnú, alebo neprednostnú pohľadávku a riadime sa poradím (kedy bol zamestnávateľovi doručený príkaz na zrážky). V tomto prípade sa teda stráca význam prednostnej pohľadávky. Nezabúdajme, ale že to platí len v rámci jednej – konkrétne 1. tretiny mzdy.

V prípade prednostnej pohľadávky sa začne zrážať z druhej tretiny, ak táto nestačí, pristúpi zamestnávateľ k zrážkam z prvej tretiny, avšak podľa poradia doručenia príkazu. Ak sa teda už z prvej tretiny zráža (napr. aj keď pre neprednostnú pohľadávku) prednostná pohľadávka sa začne z 1. tretiny uspokojovať až po uspokojení prvej pohľadávky v poradí. Môže teda nastať situácia, kedy napriek tomu, že ide o prednostnú pohľadávku, nebude zrážka zo mzdy povinného predstavovať dve tretiny, ale len jednu (konkrétne druhú tretinu).

Pre druhú tretinu platí, že ak je nariadených viacero zrážok pre prednostné pohľadávky, najskôr sa uspokoja pohľadávky na výživnom a následne podľa poradia ostatné prednostné pohľadávky. Ak suma nestačí na uspokojenie všetkých pohľadávok výživného, najskôr sa uspokojí bežné výživné (ak je viac oprávnených na výživnom, tak pre všetkých) a až potom zaostalé výživné. Zaostalé výživné sa potom uspokojuje v pomere v akom sú voči sebe pohľadávky bežného výživného.

Ak je zamestnávateľovi doručených viacero príkazov v ten istý deň, z pohľadu poradia pohľadávok majú tieto pohľadávky poradie rovnaké. Pokiaľ ich nie je možné uspokojiť v plnej výške, uspokoja sa pomerne.

Pre zhrnutie sa pri jednotlivých tretinách riadime:

1. TRETINA:   poradím, bez ohľadu na prednostnú či neprednostnú pohľadávku (až po uspokojení pohľadávky prvej v poradí v plnej výške, začne zamestnávateľ uspokojovať v poradí ďalšiu pohľadávku)

2. TRETINA:   bez ohľadu na poradie prednostných pohľadávok, najskôr výživné a až následne ostatné prednostné pohľadávky a to podľa poradia

3. TRETINA:   bez ohľadu na prednostnú a neprednostnú pohľadávku či poradie, vždy ostáva povinnému

Pre výpočet zrážok zo mzdy môžete použiť túto pomôcku -

kalkulačka na výpočet exekučnej zrážky

 

 

Čítajte aj o zmene platieľa mzdy a zachovaní účinkov pôvodného exekučného príkazu