Zákony

Novelizovaný zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Novelizovaný zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Novela, ktorá bude účinná od 1.4.2017 prináša veľa podstatných zmien. Najzásadnejšie zmeny sú tie, že exekútor bude mať viac rozhodovacích právomocí bez ingerencie súdu, zriadenie jedného exekučného súdu, zavedenie náhodného výberu súdneho exekútora pre každé exekučné konanie a vymáhanie pohľadávok Sociálnej poisťovne samotnou poisťovňou.

Zákon č. 233/1995 Z.z. (o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Zákon č. 233/1995 Z.z. (o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Exekučný poriadok je základným právnym predpisom exekučného práva. Exekučný poriadok upravuje postavenie a činnosť súdnych exekútorov,  a taktiež samosprávu exekútorov. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov. Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní.

Vyhláška č.68/2017 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republikyz 27. marca 2017, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov 

Vyhláška o odmenách a náhradách súdnych exekútorov  je vykonávacím predpisom k Exekučnému poriadku, ktorým sa ustanovuje výška odmeny súdneho exekútora, náhrady jeho hotových výdavkov, náhrady za stratu času a spôsob ich určenia, ako aj výška primeraného preddavku na odmenu súdneho exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov za exekučnú činnosť. Súdnemu exekútorovi patrí odmena za výkon exekučnej činnosti, ďalšiu činnosť podľa zákona, manipuláciu so spismi a náhrada  za stratu času pri výkone exekučnej činnosti. Odmena súdneho exekútora na peňažné plnenie  je 20 % zo základu na jej určenie, najmenej však 33,19 eura a najviac 33 193,92 eura. Ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti najmenej 33,19 eura.

Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Zákon upravuje elektronické schránky, ako základný nástroj komunikácie medzi občanmi a podnikateľskými subjektmi s organmi verejnej moci a medzi orgánmi verejnej moci navzájom. Elektronické schránky umožnujú elektronické doručovanie úradných podaní a a úradných dokumentov. Elektronické schránky sú zriaďované úradom vlády SR.

Nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Nariadenie vlády č. 268/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Od 01.01.2016 nadobudla účinnosť novela nariadenia vlády č. 292/2015 Z. z.,  o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy je 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma podľa osobitného predpisu, z ktorej sa vypočíta základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak je povinným osoba podľa § 2a. V konaniach začatých pred 1. januárom 2016 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, použije od 1. januára 2016 toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. januára 2016.

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 601/2003 Z. z.  o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o životnom minime upravuje výšku  životného  minima, ktoré možno definovať ako  spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Životné minimum na obdobie od 1. júla 2014 sú  nasledovné:
-    198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
-    138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
-    90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa

Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon upravuje spotrebiteľské rozhodcovské konanie, podmienky spotrebiteľského rozhodcovského konania, podmienky na udelenie a zrušenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory pre rozhodcu a pre stály rozhodcovský súd, disciplinárnu zodpovednosť rozhodcu, kontrolu vykonávanú Ministerstvom spravodlivosti SR a sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru, podmienky na udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov, podmienky na výkon činnosti veriteľa a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.

Zákon č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa a označovanie výrobkov cenami.Uvedený zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky alebo ak plnenie súvisí s podnikaním na území Slovenskej republiky.

Novela zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov z 15. decembra 2015

Novela zavádza do zákona nový § 28a s názvom „Majetok nepodliehajúci exekúcii“, ktorý zakotvuje absolútnu exekučnú imunitu pre štátne teplárne. Subjektom exekučnej imunity bude držiteľ povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so 100% majetkovou účasťou štátu. Predmetom exekučnej imunity bude nehnuteľný majetok takéhoto subjektu, jeho peňažné prostriedky, pohľadávky a finančné nástroje v jeho vlastníctve, ako aj iný jeho majetok, ak slúži na výrobu a rozvod tepla.

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 

Ústava Slovenskej republiky je základný zákon štátu, ktorému sú podriadené všetky ostatné zákony. Skladá sa z preambuly, deviatich hláv a 156 článkov.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Občiansky zákonník je základný právny predpis občianskeho práva hmotného . Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Občiansky zákonník všeobecne upravuje uvedené vzťahy, pričom subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu. Exekučný poriadok je v pozícii k občianskemu zákonníku zákonom lex specialis.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Obchodný zákonník  upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.

Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.

Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb.

Špeciálnou právnou normou, ktorá zmenky upravuje, je Zákon zmenkový a šekový, ktorý bol v Zbierke zákonov zverejnený ako zákon č. 191/1950 Zb., nazývaný aj ako Zákon o zmenkách a šekoch.

Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmov

Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmov

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnému zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať zrážkami zo mzdy a iných príjmov povinného.