Novelizovaný zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Novela, ktorá bude účinná od 1.4.2017 prináša veľa podstatných zmien. Najzásadnejšie zmeny sú tie, že exekútor bude mať viac rozhodovacích právomocí bez ingerencie súdu, zriadenie jedného exekučného súdu, zavedenie náhodného výberu súdneho exekútora pre každé exekučné konanie a vymáhanie pohľadávok Sociálnej poisťovne samotnou poisťovňou.

Novelizovaný zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)