Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok predsatvuje úplnú rekodifikáciu pôvodného Občianského súdneho poriadku. Civilný sporový poriadok vstúpi do účinnosti od 01.07.2016.

Civilný sporový poriadok