Zákon č. 233/1995 Z.z. (o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Zákon č. 233/1995 Z.z. (o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Exekučný poriadok je základným právnym predpisom exekučného práva. Exekučný poriadok upravuje postavenie a činnosť súdnych exekútorov,  a taktiež samosprávu exekútorov. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov. Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní.

Zákon č. 233/1995 Z.z. (o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)