Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Zákon upravuje elektronické schránky, ako základný nástroj komunikácie medzi občanmi a podnikateľskými subjektmi s organmi verejnej moci a medzi orgánmi verejnej moci navzájom. Elektronické schránky umožnujú elektronické doručovanie úradných podaní a a úradných dokumentov. Elektronické schránky sú zriaďované úradom vlády SR.

 

Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)