Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Občiansky zákonník je základný právny predpis občianskeho práva hmotného . Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Občiansky zákonník všeobecne upravuje uvedené vzťahy, pričom subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu. Exekučný poriadok je v pozícii k občianskemu zákonníku zákonom lex specialis.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník