Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 601/2003 Z. z.  o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon o životnom minime upravuje výšku  životného  minima, ktoré možno definovať ako  spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Životné minimum na obdobie od 1. júla 2014 sú  nasledovné:
-    198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
-    138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
-    90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov